Burslar 

(Çıktısını Alıp Getirerek) 

Online Form

MADDE 1.AMAÇ VE KAPSAM 
Bu yönerge, Adana Rotary Kulübü tarafından yürütülen toplumsal hizmetler kapsamında yükseköğrenim kurumlarına devam eden öğrencilere karşılıksız olarak verilecek burslarla ilgili hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2. TANIM VE KAVRAMLAR
Bu yönergede adı geçen tanım ve kavramlar;
KULÜP, Adana Rotary Kulübü tüzel kişiliği,
BAŞKAN, Adana Rotary Kulübü seçilmiş Başkanını,
YÖNETİM KURULU, Adana Rotary Kulübü, seçilmiş yönetim kurulunu
BURS KOMİSYONU,  yönetim kurulu tarafından yetkilendirilmiş komisyonu 
BURS VEREN, Adana Rotary kulübü başkanlığını
BURSİYER, burs talep edip, kendisine burs tahsis edilen öğrenciyi,
MEVZUAT, Adana Rotary Kulubü Derneği tüzüğü ,yönetmelik  ve yönergeleri ,Medeni kanun, 
Dernekler Kanunu, Borçlar kanunu ve karşılıksız burs verme ile ilgili tüm yasal 
düzenlemeleri, 
ifade eder

MADDE 3. BURS  KOMİSYONU KURULUŞ VE ÇALIŞMA USULLERİ

Burs Komisyonu bu yönergenin  Adana Rotary Kulübü Genel Kurul tarafından  kabulü sonrasında Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olarak bu yönerge çerçevesinde kalmak şartıyla her türlü görev ve yetki ile donatılmış ve her türlü sorumluluğu üstlenmiş sayılır.

Bu yönerge kapsamındaki tüm işlemler Adana Rotary Kulübü üyelerinden oluşan 5 kişilik ‘ Burs Komisyonu ’ tarafından yürütülür.

Burs Komisyonu Başkanı, Kulübün  dönem Başkanıdır. Diğer dört üye yönetim kurulu tarafından atanır, atanacak üyelerden birinin ,geçen dönem başkanı, birinin asbaşkan, birinin  sayman ve bir üyenin de stratejik komite  üyesi  olması tercih edilir.

Burs Komisyonu toplantılarına , Başkan başkanlık eder, başkanın yokluğunda toplantı yapılacaksa asbaşkan veya sayman başkanlık yapar.

Burs Komisyonu en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve  salt çoğunlukla karar alır.

Burs Komisyonu üyelerine, Komisyon üyesi eşleri de destek görevi yaparlar.

Burs Komisyonu gerekli hallerde diğer kulüp üyesi ve eşlerine görev verebilir, çalışmalara katılmasını isteyebilir.

Burs Komisyonu , çalışmaları hakkında üç ayda bir yönetim kuruluna ve altı ayda bir genel kurula yazılı veya sözlü bilgi verir.

MADDE 4. BURS FONU KAYNAKLARI

Yapılacak  Kulüp bütçelerinde bursiyer sayısı ve burs miktarı gösterilir.
Ayrıca Kulüp üyeleri tarafından veya Kulüp üyesi olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan kurumsal veya bireysel burs bağışları, anma burs bağışları  ile burs fonuna kaynak sağlamak  için yapılan aktivitelerden sağlanacak gelirler de bu fona eklenir.

MADDE 5-BURSİYER  SAYISI VE BURS MİKTARLARI

Her burs dönemi başında Kulüp yönetim kurulu tarafından, burs verilecek öğrenci sayısı belirlenir. Bursiyer sayısı her dönem için en az 10 öğrenci olacaktır.

Burs Komisyonu, yönergeye göre yapılan başvurulardan, belirlenen sayı kadar asıl, bu sayının yarısı kadar yedek bursiyer adayı tespit eder.

Burs verilen öğrencilerde eksilme olursa veya dönem içinde yeni burs olanakları veya kaynaklarının oluşması halinde, burs Komisyonu yedek listeden asıl sayıyı tamamlar.  

Burslar ÖSYM tarafından yapılan sınavda bir fakülte veya Yüksekokula girme hakkı kazanmış veya ikinci sınıf öğrencilerinden bir önceki yıl başarı kriterleri esas alınarak Adana’da eğitim veren devlet üniversitesi öğrencilerine verilecektir. Burs miktarı T.C. Başbakanlık Yüksek Öğrenim ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından o yıl için açıklanan “öğrenim kredisi” ile aynı veya buna yakın bir miktar olarak belirlenir.

Burslar Eylül ile Mayıs ayları arasında aylık ödenmek şartıyla dokuz ay sürelidir.  Burs verilecek öğrencilerde aranan özellikler devam ettiği sürece burs, öğrencinin burs almaya başvurduğu tarihte devam ettiği kurumdaki eğitiminin süresi içinde tamamlanmasına kadar devam eder.

 MADDE 6-BURSİYER ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞART VE ÖZELLİKLER
Komisyon bursiyerde aşağıdaki şartların varlığını arayacaktır. Buna göre; 

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 2. Atatürk ilkelerine, çoğulcu demokratik düşüncelere, laikliğe, vicdan hürriyetine insan

haklarına aykırı tutum ve düşüncede olmamak, bu tür düşünce ve tutum içinde bulunan dernek ve kuruluşlara üye olmamak.

 1. Öğrenimini Adana’daki devlet yükseköğrenim kurumlarında sürdürmek,
 2. ÖSYM tarafından yapılan sınavda bir fakülte veya Yüksekokula girme hakkı kazanmış veya Son bir yıllık öğreniminde en az 3,0   ( 4,0 üzerinden ) veya 75 ( 100 üzerinden ) not ortalamasını tutturmuş olmak,
 3. Aynı dönemde başka bir resmi veya özel kuruluştan burs almamış olmak,
 4. Herhangi bir kuruluşta ücret karşılığı görev almamak, bir gelire sahip olmamak,
 5. Ailesinin gelir düzeyinin düşük olduğunu beyan ve taahhüt etmesi,
 6. Yüz kızartıcı suç işlememiş olduğunu beyan ve taahhüt etmesi,

Şartları aranır.

MADDE 7.BURSİYERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Adana Rotary Kulübü tarafından toplumsal hizmetler kapsamında verilen karşılıksız burs, bursu alan öğrenciye bir hak bahşetmez.

Burs alan öğrenciyi  de borçlu kılmaz. Ancak yönergeye göre burs almaması gerektiği halde burs tahsis edilmesi veya yanıltıcı belge veya bilgi verilerek burs alan öğrenciden haksız verilen burs, yasal yoldan faizi ile birlikte tahsil edilebilecektir.

Burs alan öğrencin yükümlülüğü, bu yönergede belirtilen ve şartlara uygun davranmak ve öğrenim hayatını sürdürmektir.

Burs alanın okul hayatı bitip hayata atıldığında gücü oranında en az bir öğrenciye burs vereceğini taahhüt eden vicdani sorumluluğu bulunmaktadır.

MADDE 8 BURSİYER TOPLANTILARI

Burs Komisyonu Başkanı, her öğrenim yılının başında ilk bursların ödenmesi sırasında, diğeri öğrenim yılının ortalarında, tercihan sömestr tatili sırasında olmak üzere bursiyerlerle en az iki sohbet toplantısı düzenler.  Bursiyerlerin sorunlarını dinler ve çözüm olanaklarını araştırır.

Gençlik Komitesinin düzenlediği gezi toplantılarından bursiyerler bilgilendirilir.  RYLA(Rotary Yarının Liderlerini Arıyor- programı)   ve Rotary tarafından düzenlenecek  benzeri toplantılara katılmaları teşvik edilir.

Mezun olan bursiyerler Rotary Kulüp toplantılarından birine davet edilir. Bu öğrencilerin Rotaract Kulübüne üye olmaları teşvik edilir.

MADDE 9- BURS TAHSİS SÜREÇLERİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

Kulüp Genel Kurulu tarafından burs verilecek öğrenci sayısı belli olduktan sonra her yılın 1 temmuzu itibariyle Burs komisyonu çalışmaları başlatır. Burs başvuruları, yönergenin 6 maddesindeki şartlı taşıyan öğrencilerinin Komisyon tarafından hazırlanmış başvuru formu ve ekinde istenen bilgi, belge ve taahhütnamelerin doldurarak kulüp sekretaryasına teslimi ile yapılır.

Başvuru formu ve istenen belgeler aşağıda sayılmış olup komisyon gerektiğinde bunlara ilaveler yapabilir. Bunlar;

 1. Müracaat formu
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. 2 adet vesikalık fotoğraf,
 4. Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,
 5. Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS,YGS, ve ÖSYS Sonuç belgesi örneği,
 6. Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösterir onaylı not dökümü belgesini (transkript).
 7. Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği
 8. Cumhuriyet Başsavcılığı veya https://www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilecek "Adli Sicil Kaydı" dökümü,
 9. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.), 
 10. Öğrencisi olduğu kurumdan alınacak Disiplin bilgi notu
 11. Taahhütname
 12. Burs komisyonu tarafından gerekli görülecek sair belge veya bilgiler

Burs Komisyonu veya görevlendireceği üyeler başvuruları inceler, inceleme raporunda görüşülmesini önerdiği adaylarla mülakat yapılır.

Yapılacak mülakatta en az üç Burs Komisyonu üyesi hazır bulunur.

Burs Komisyon yapacağı değerlendirme sonunda burs vermeyi uygun gördüğü öğrencileri tek tek oylamak suretiyle Asil ve yedek bursiyer listesini hazırlar. Bu çalışmalar  en geç 15 eylül tarihinde bitirilecektir.

Hazırlanan liste ilk yönetim kurulu toplantısına sunulur ve kabul edilmesi halinde kesinleşir. Bundan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurulu bilgi verilir.

Eylül ayı içinde ilk burs ödemesi yapılacak şekilde çalışmalar tamamlanır. Burs, Eylül ayından Mayıs ayına kadar her ay, ay içinde bursiyerlerin banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenir.

MADDE 10-BURS’UN KESİLMESİ VE İPTALİ   
Bursiyerlerden, 

 1. Adana Rotary Kulübünden burs aldığı sürece bir başka özel kurum ya da kuruluştan burs, öğrenim kredisi alması halinde,
 2. Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve tanıklıklar ile sabit olması halinde,
 3. Öğrencinin, devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması.
 4. Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması halinde,
 5. Öğrencinin devam ettiği öğrenim kurumunda, Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması durumunun Burs komisyonu tarafından da yerinde görülmesi halinde,
 6.  Öğrencinin, alttan ders bırakmak suretiyle kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim

sürelerini aşması ve dönem uzatması halinde,

 1. Her ne sebeple olursa olsun Adana Rotary Kulübü veya Burs Komisyonuna yanlış

beyanda bulunması halinde,

 1. Başarı gösteremeyen veya bu başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Burs

Komisyonu’nca kabule şayan bir mazeretinin bulunmaması durumunda,

 1.  Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrencinin durumu Kulübe 

Bildirmemesinin tesbiti halinde,

Bursiyer davet edilerek durumu göre yazılı veya sözlü beyanı alınır ve komisyon tarafından değerlendirilip bir karar alınır. Komisyonun bu kararı bursiyere   yazılı veya sözlü olarak bildirilir.

Komisyon vereceği karar ile, haksız olarak alındığı anlaşılan ve kesilmesine karar verilen burs miktarının tamamının kanuni faizi ile birlikte bursiyer tarafından Kulübe geri ödenmesi için yönetim kuruluna rapor sunulur nihai kararı yönetim kurulu verir. 

MADDE 11- YÜRÜTME

Bu yönetmelik Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer ve Adana Rotary Kulübü Burs Komisyonunca yürütülür.

İşbu yönerge Adana Rotary Kulübü Derneğinin 14.07.2016  tarihli Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edilmiş olup bu tarihte yürürlüğe girmiştir